( 1) PĀRZIŅA KONTAKTINFORMĀCIJA

 

SIA “BHM group”

Reģistrācijas numurs 40103412459

Juridiskā adrese Rīga, Ezermalas iela 30, LV-1014

Tālrunis 67517510

Elektroniskā pasta adrese keizarmezs@keizarmezs.lv

 

( 2 ) DEFINĪCIJAS

 

Privātuma politika Šī privātuma politika.
Pārzinis (saskaņā ar Datu aizsardzības regulu) SIA “BHM group”, vienotais reģistrācijas numurs 40103412459

Pārzinis nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Personas datu Apstrādātājs Fiziska vai juridiska persona, kura Pārziņa vārdā un uzdevumā veic Personas datu apstrādi
Uzņēmums SIA “BHM group”, vienotais reģistrācijas numurs 40103412459
Vietne Uzņēmuma tīmekļa vietne:

http://www.hotelkeizarmezs.com/lv/

Datu aizsardzības regula Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK.
Personas dati Datu aizsardzības regulas un citu piemērojamo normatīvo aktu izpratnē: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”), t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, pases dati, deklarētā dzīvesvietas adrese vai korespondences adrese, elektroniskā pasta adrese, personas vizuālais izskats, u.c.
Personas datu apstrāde Jebkura ar Personas datiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Personas datu dzēšana Neatgriezeniska failu vai dokumentu iznīcināšana (piemēram, papīra smalcinātājā vai ar tāda uzņēmuma starpniecību, kas izsniedz aktu par dokumentu un datu nesēju iznīcināšanu) vai dzēšana datorā vai jebkurā citā ierīcē, ierakstu vai informācijas dzēšana programmatūrā vai elektroniskajā datubāzē.
Pakalpojums “Pakalpojums” Privātuma politikas izpratnē ir Uzņēmuma sniegtais Viesnīcas pakalpojums (naktsmītne, pasākums Viesnīcā, ēdināšana Viesnīcas kafejnīcā, u.c.).
Pasūtījums “Pasūtījums” Privātuma politikas izpratnē ir Jūsu pieprasījums Uzņēmumam, lai saņemtu Pakalpojumu.
Partneris “Partneris” Privātuma politikas izpratnē ir persona, kura sniedz Uzņēmumam noteiktus pakalpojumus, vai sadarbojas jebkādā citā veidā.
Viesnīca Uzņēmumam piederošā viesnīca “Ķeizarmežs Hotel”.
Trešā persona Fiziska persona, juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde, vai jebkurš cits tiesību subjekts, kurš nav saistīts ar Uzņēmumu, un kurš nav Partneris (Privātuma politika izpratnē).

Jēdziens vienskaitlī ietver arī jēdzienus daudzskaitlī, un otrādi.

Norāde uz darbību tagadnē attiecināma arī uz darbību pagātnē un nākotnē.

 

( 3 ) PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶI

 

Datu aizsardzības regula nosaka to, ka Pārzinis drīkst izmantot Jūsu Personas datus tikai konkrētiem nolūkiem, ja tam ir tiesisks pamats. Lai izpildītu Datu aizsardzības regulas prasības, Privātuma politikā ir izklāstīts par:

 • Personas datu apstrādes mērķiem;
 • Personas datu veidiem, kurus apstrādā Pārzinis, lai nodrošinātu Pakalpojumu izpildi;
 • Personas datu apstrādes tiesisko pamatu;
 • Pārziņa tiesībām un pienākumiem saistībā ar Personas datu apstrādi;
 • Personas datu izpaušanu Partneriem vai Trešajām personām;
 • Jūsu tiesībām saistībā ar Personas datu apstrādi.

 

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku.

 

Ņemiet vērā: ja plānojat iesniegt Pārzinim Personas datus par kādu citu personu (piemēram, veicot Viesnīcas rezervāciju), Jūs varat to darīt tikai tādā gadījumā, ja šī persona tam ir piekritusi un iepazinusies ar Privātuma politiku.

 

( 4 ) PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 

Pārzinis var ievākt Personas datus sekojošos nolūkos.

 

Lai rezervētu Viesnīcas pakalpojumus, Jums ir jāveic Pasūtījums Vietnē (vai ceļojuma aģentūrā, vai klātienē, vai tīmekļa vietnē www.booking.com ). Pasūtījuma apstrādes procesā Uzņēmums veic Personas datu apstrādi, lai:

 • Jūs varētu rezervēt numuru Viesnīcā;
 • Jūs varētu pārvaldīt (mainīt vai atcelt) savu Pasūtījumu;
 • Jūs varētu saņemt Pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu;
 • Uzņēmums varētu pārliecināties par Jūsu vecumu.*

Uzņēmums nevāc un nepieprasa Personas datus no bērniem (t.i. personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem), kā arī neļauj bērniem rezervēt Viesnīcas numuriņus.

 

Lai nodrošinātu Viesnīcas pakalpojumus (kad Jūs ierodaties un uzturaties Viesnīcā), Uzņēmums veic Personas datu apstrādi, lai:

 • reģistrētu Jūsu ierašanos un izrakstīšanos no Viesnīcas;
 • piešķirtu Jums Viesnīcas numuriņa atslēgu;
 • iegūtu bankas kartes garantiju, lai nodrošinātu Viesnīcas pakalpojumu apmaksu;
 • Viesnīcas pārvaldības sistēmā izveidotu vai atjauninātu Jūsu profilu;
 • nepieciešamības gadījumā organizētu numuriņa maiņu;
 • apstrādātu maksājumu par Jūsu uzturēšanos Viesnīcā;
 • noformētu un izsniegtu Jums rēķinu par Viesnīcas pakalpojumiem;
 • samaksātu komisijas maksu Jūsu ceļojuma aģentūrai (ja piemērojams);
 • nodrošinātu Jums viesnīcas papildus pakalpojumus (piemēram, baseina, sporta nodarbības, kafejnīcas apmeklējumu);
 • nodrošinātu Jums Partneru vai Trešo personu piedāvāto pakalpojumu saņemšanu (piemēram, taksometra pakalpojumi, kultūras pasākumu apmeklējumu).

 

Citos nolūkos. Piemēram (bet neaprobežojoties ar turpmāk uzskaitīto):

 • Ja Jūs rezervējāt Viesnīcas numuriņu, bet neieradāties noteiktajā datumā (pirms tam neatceļot rezervāciju), Uzņēmums veiks Personas datu apstrādi, lai atceltu rezervāciju, apstrādātu un iekasētu nenokārtotu maksājumu;
 • Ja Jums ir īpaši uztura paradumi vai citas īpašas vēlmes, Jums par to jāinformē Viesnīcas administrācija, lai būtu iespējams izpildīt Jūsu prasības;
 • Lai nodrošinātu nozaudētu vai aizmirstu mantu atgriešanu, Jums jāpaziņo Viesnīcas recepcijas darbiniekam savu adresi un tālruņa numuru;
 • Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām, uzturētu Uzņēmuma reputāciju tiešsaistē, uzlabotu Pakalpojumu kvalitāti, Uzņēmums drīkst apstrādāt Jūsu Personas datus, kas iegūti sociālo tīklu platformās (Facebook, Instagram, LinkedIn u.c.).

Saņemot un apstrādājot Personas datus norādītajos nolūkos, Pārzinis ievāc sekojošus Personas datus:

 

Personas datu vākšanas veids (veidi)

 

Personas datu kategorijas
Vietne , www.booking.com , ceļojuma aģentūra

 

Pakalpojuma saņemšana klātienē, Viesnīcā

Jūsu IP adrese, darbību vēsture Vietnē.

Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, adrese.

Maksājumu kartes veids, numurs un derīguma termiņš.

Ierašanās un izbraukšanas datums.

Īpašas vēlmes vai paradumi.

Personu apliecinoša dokumenta rekvizīti.

Sociālie tīkli (Facebook, Instagram, LinkedIn u.c.) Publiski pieejamie Personas dati par Jums, kas ir atrodami sociālajos tīklos

 

( 5 ) PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 

Pārziņa tiesības veikt Personas datu apstrādi nosaka Datu aizsardzības regula.

 

Mērķis

 

Tiesiskais pamatojums
Pasūtījuma apstrāde un Pakalpojuma izpilde Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “b” un “f” punkti): “Līguma izpilde” un “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Uzņēmums galvenokārt veic Personas datu apstrādi, lai nodrošinātu Pakalpojuma izpildi.

Jūsu komunikācija ar Pārzini Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “b” un “f” punkti): “Līguma izpilde” un “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Saņemot Jūsu Pasūtījumu, Uzņēmuma darbiniekiem var rasties nepieciešamība sazināties ar Jums, lai saņemtu vai precizētu nepieciešamo informāciju, paziņotu par izmaiņām saistībā ar Pakalpojumu izpildi.

Uzņēmuma darbības kvalitātes uzlabošana Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “f” punkts): “Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana”.

 

Uzņēmums var apstrādāt Personas datus, lai uzlabotu sniegto Pakalpojumu kvalitāti. Piemēram, veicot aptauju, lūdzot novērtēt Pakalpojumus, atbildot uz Jūsu pieprasījumiem un iesniegumiem.

Mārketinga aktivitātes Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “a” punkts): “Jūs esat devuši piekrišanu savu Personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem”.

 

Ja Uzņēmums ir saņēmis Jūsu piekrišanu, Jums var tikti sūtīti e-pasta ziņojumi vai SMS, lai informētu par Uzņēmuma jauniem Pakalpojumiem, īpašiem piedāvājumiem, u.c.

Atteikties no mārketinga komunikācijas ir iespējams jebkurā laikā.

 

Normatīvo aktu prasību izpilde Datu aizsardzības regula (6. panta pirmā daļa, “c” punkts): “Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu”.

 

Uzņēmumam ir pienākums veikt Personas datu apstrādi, lai izpildītu grāmatvedības un nodokļu tiesību aktu prasības. Piemēram, saskaņā ar Likuma “Par grāmatvedību” 7. pantu, attaisnojuma dokumentā jānorāda sekojoši Personas dati par fizisku personu – vārds un uzvārds, personas kods, adrese.

Piemērojamie normatīvie akti reglamentē Personas datu un Personas datus saturošo dokumentu glabāšanas termiņus.

Lai uzturētu kārtību Viesnīcā, Uzņēmuma darbinieki var ziņot par apmeklētāju pārkāpumiem un traucējošām darbībām policijai vai apsardzes pakalpojumu sniedzējam.

Ja Jūs esat ārzemnieks, piemērojamie normatīvie akti uzliek Jums pienākumu uzrādīt Viesnīcas recepcijas darbiniekam ceļošanas dokumentu, kā arī aizpildīt deklarācijas veidlapu.

 

( 6 ) PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

 

Pārzinis apņemas ievērot sekojošus Personas datu apstrādes principus:

 • Apstrādāt Personas datus likumīgi un godprātīgi;
 • Apstrādāt Personas datus tikai Privātuma politikas un normatīvajos aktos paredzētajos nolūkos;
 • Ievākt Personas datus minimāli nepieciešamajā apjomā;
 • Neglabāt Personas datus ilgāk kā tas nepieciešams (un kā noteikts Privātuma politikā);
 • Īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu aizsardzībai.

 

( 7 ) PERSONAS DATU NODOŠANA UN ATKLĀŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

 

Pārzinis ir tiesīgs nodot Personas datus trešajām personām šādos gadījumos:

 • Kad to nosaka normatīvie akti (piemēram, atbilžu sniegšana uz tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem, Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījumiem, u.c.);
 • Kad tas ir pamatots ar kredītiestāžu pieprasījumiem;
 • Kad tas ir nepieciešams Pakalpojumu izpildei (piemēram, atskaites sniegšana Booking.com vai ceļojuma aģentūrai par Jūsu ierašanos Viesnīcā; Jūsu uztura paradumu nodošana ēdināšanas uzņēmumam, kas nodrošina svētku mielastu, u.c.);
 • Kad Pakalpojumu izpildi daļēji nodrošina Personas datu Apstrādātājs (piemēram, Viesnīcas numuriņu rezervēšanas sistēma “WuBook”);
 • Kad tas ir nepieciešams maksājumu apstrādei (piemēram, maksājumu karšu uzņēmumi, kredītiestādes un citi maksājumu pakalpojumu sniedzēji);
 • Kad Uzņēmumam ir jāaizsargā savas intereses saistībā ar īpašuma aizsardzību vai parādu piedziņu (piemēram, vēršoties pie juristiem, advokātiem, vai parādu atgūšanas uzņēmumiem);
 • Kad Uzņēmumam jāziņo par krāpnieciskiem gadījumiem vai sabiedriskās kārtības traucēšanu tiesībsargājošām iestādēm;
 • Kad Uzņēmumam jāpiesaista ārpakalpojumu sniedzēji, lai veiktu nepieciešamās uzturēšanas darbības un tehnisko atbalstu attiecībā uz Uzņēmuma informācijas tehnoloģiju sistēmām un tehniskajiem rīkiem (piemēram, datori, serveri, videonovērošanas kameras).

 

Papildus minētajam, Jūsu Personas datus var apstrādāt Uzņēmuma darbinieki, lai nodrošinātu Pasūtījumu apstrādi un Pakalpojumu izpildi, grāmatvedības prasību izpildi, uzturētu ar Jums komunikāciju, u.c.

 

Nododot Personas datus Trešajām personām, tas notiek tikai un vienīgi atbilstoši Personas datu apstrādes mērķiem. Pārzinis veic trešo personu pārbaudi, lai pārliecinātos par Personas datu drošības un konfidencialitātes prasību izpildi. Papildus, Pārzinis noslēdz rakstiskus līgumus ar Trešajām personām, iekļaujot tajos noteikumus par Personas datu drošību un pienācīgu Personas datu aizsardzību (tas neattiecas uz tiesībsargājošām iestādēm).

 

( 8 ) PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS ES / EEZ

 

Pārzinis nenodod Personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

( 9 ) SĪKDATNES (COOKIES)

 

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts uz Jūsu datora vai ierīces. Pati sīkdatne nesatur nekādus Personas datus (piemēram, Jūsu e-pasta adresi vai vārdu), bet tā ir nepieciešama, lai atvieglotu mājaslapas lietošanu. Tā arī nekādā veidā neietekmē Jūsu ierīci.

 

Brīdī kad Jūs aizpildāt Pasūtījuma kontaktformu Vietnē, tiek izmantotas sesijas sīkdatnes (piemēram, kontaktformās). Ja Jūs ievadījāt informāciju kontaktformā, bet tad rodas nepieciešamība atgriezties iepriekšējā lapā, Jūsu ievadītie dati tiek saglabāti, lai otro reizi neaizpildītu to pašu informāciju. Sesijas sīkdatnes pazūd, kolīdz Jūs pārlūku aizverat.

 

Sīkdatnes Vietnē tiek lietotas arī tādēļ, lai ievāktu anonimizētus statistiskos datus par Vietnes apmeklētāju plūsmām, kas palīdz uzlabot Vietnes funkcionalitāti.

Vietne izmanto Google Analytics analītisko programmatūru, kas arī izmanto sīkdatnes.

 

Uzņēmums izmanto sīkdatnes arī piemērotas reklāmas demonstrēšanai Vietnes apmeklētājiem. Šīs sīkdatnes apstrādā trešā persona, piemēram, Google, DoubleClick un Facebook. Google piedāvā iespēju atteikties, ja nevēlaties saņemt šo reklāmu: https://www.google.com/settings/ads

 

Kopumā, sīkdatnes ir domātas tam, lai Jums kā Vietnes apmeklētājam būtu vieglāk un ērtāk lietot Vietni.

 

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūku tā, lai tas neatļautu sīkdatņu izmantošanu, ierobežot to izmantošanu vai izdzēst sīkdatnes no pārlūka. Taču sīkdatnes ir būtiskas, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tāpēc sīkdatņu izmantošanas ierobežošana vai atslēgšana var ietekmēt Vietnes funkcionalitāti.

 

( 10 ) PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI

 

Uzņēmums galvenokārt veic Personas datu apstrādi Pakalpojuma izpildes laikā. Ja pēc Pakalpojuma izpildes ir nepieciešams saglabāt Personas datus, Uzņēmums apņemas ievērot šādus glabāšanas termiņus:

 

Termiņš

 

Pamatojums
5-10 gadi   Likuma “Par grāmatvedību” prasību izpilde (attaisnojuma dokumentu glabāšana).
10 gadi Saistību tiesību noilgums saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu.
3 gadi No komercdarījumiem izrietoši prasījumi saskaņā ar Komerclikuma 406. pantu
Piekrišanā norādītais termiņš Ja Jūs izsniedzat piekrišanu mārketinga materiālu saņemšanai (e-pasta ziņojumi, katalogi, u.c.), Uzņēmums glabās atsevišķus Personas datus (adresi, e-pasta adresi) tik ilgu laiku, cik Jūs būsiet norādījuši piekrišanā.
1 gads – ārzemnieka deklarācija Ja Jūs esat ārzemnieks, Uzņēmumam ir pienākums glabāt Jūsu deklarāciju vienu gadu, saskaņā ar 2007. gada 3. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 226  “Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”

 

Uzņēmums glabā Personas datus minimālā apjomā. Ja kādi Personas dati nav nepieciešami, Uzņēmums tos dzēš.

 

Gadījumā, ja valsts vai pašvaldības iestādes, tiesībsargājošās iestādes un kredītiestādes uzliks Uzņēmumam par pienākumu glabāt noteiktus Personas datus, noteiktu laiku periodu, pēc glabāšanas termiņa notecējuma (vai saņemot pieprasījumu par dzēšanu), Uzņēmums dzēsīs šādus Personas datus.

 

( 11 ) JŪSU TIESĪBAS

 

Jums ir šādas tiesības saistībā ar Personas datu apstrādi:

 • Pieprasīt Pārzinim sniegt informāciju par Pārziņa rīcībā esošajiem Jūsu Personas datiem;
 • Pieprasīt Personas datu labošanu, atjaunošanu vai precizēšanu;
 • Ierobežot vai iebilst pret Personas datu apstrādi;
 • Pieprasīt dzēst Personas datus (minētā prasība ir apmierināma tikai tādā gadījumā, ja normatīvie akti vai valsts iestāžu lēmumi neaizliedz Pārzinim dzēst Personas datus);
 • Atsaukt izsniegto piekrišanu saistībā ar Uzņēmuma mārketinga aktivitātēm;
 • Pieprasīt pārnest Personas datus, t.i. saņemt savus Personas datus strukturētā, bieži izmantotā un nolasāmā formātā, un nodot tos citam Personas datu pārzinim normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Jebkādi pieprasījumi par Personas datu apstrādi nosūtāmi Pārzinim, uz Privātuma politikas 1. daļā norādīto Pārziņa e-pasta adresi. Pēc pieprasījuma saņemšanas Pārzinis sazināsies ar Jums iespējami drīzāk, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā.

 

 

( 12 ) DROŠĪBAS PASĀKUMI

 

Pārzinis īsteno šādus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu aizsardzībai:

 

Pasākums Paskaidrojums
Pieejas ierobežošana Personas dati ir pieejami Uzņēmuma darbiniekiem minimāli nepieciešamajā apjomā. Pilnā apjomā Personas dati ir pieejami tikai Uzņēmuma vadībai.
Personas datu apstrādes ilguma ierobežošana Personas dati ir pieejami darbiniekiem tikai Pasūtījuma apstrādes un Pakalpojuma izpildes laikā. Kad Pasūtījums ir pilnībā izpildīts un pabeigts, Personas dati darbiniekiem vairs nav pieejami.
Fiziskās drošības pasākumi Personas datu apstrādes rīki ir aizsargāti ar parolēm un programmatūru, kas nepieļauj datu noplūdi un nesankcionētu piekļuvi.
Regulāra drošības pasākumu uzlabošana Uzņēmums regulāri uzlabo Personas datu apstrādes procedūras, ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus un atjauno programmatūru, lai nodrošinātu iespējami augstāku Personas datu aizsardzības līmeni.

 

Tomēr vēršam Jūsu uzmanību – lai arī Pārzinis īsteno pienācīgus un adekvātus drošības pasākumus attiecībā uz Personas datiem, neviens drošības pasākums nevar novērst visus potenciālos apdraudējumus.

 

( 13 ) PRIVĀTUMA POLITIKAS GROZĪJUMI

 

Uzņēmums ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus Privātuma politikā. Aktuālā Privātuma politikas versija vienmēr būs pieejama Vietnē.